NONPROFIT

עמותות ומלכ"רים

רעיון הנובע משאיפה אמיתית לשנות את המצב הקיים,להקים פרויקט או ליזום פעילות שתסייע לחולל שינוי בחייהם של אחרים,כל אלה מהווים את אבן הייסוד להקמת עמותה .

עמותות ומלכ"רים

עמותות ומלכ"רים

עמותות ומלכ"רים הם גופים שמספרם הולך וגדל בישראל משנה לשנה. ניהול עמותה וניהול מלכ"ר אינם זהים לניהול גוף כלכלי למטרות רווח, והעמותות והמלכ"רים נתונים לפיקוח ציבורי מסוגים שונים (בידי רשם העמותות, לפי חוק העמותות).

בישראל כ-45,000 עמותות, המתקיימות באמצעות מימון ציבורי מענקים ממשלתיים, הכנסה עצמית דמי חבר, הכנסות מנכסים ותשלומים ותרומות .

ניהול חשבונאי של עמותות ומלכ"רים אינו זהה לזה של עסק אחר: הכללים שונים, האפשרויות שונות והצרכים החשבונאיים שונים.

למנהלי עמותות ומלכ"רים חשוב לפיכך להיעזר בשירותיהם של מומחים לדבר, אשר יכולים להציג הצלחות וניסיון בתחום.

בעקבות פעילותו ההתנדבותית של רו"ח דורון שיטרוק בניהול עמותות , והשלמת התמחות בניהול עמותות, מטעם לשכת רואי החשבון, נהנה המשרד מבולטות משמעותית בתחום העמותות והמלכ"רים.