INSPECTION

מחלקת ביקורת

בעבר נבע הצורך בביקורת חשבונאית מצורך של בעלי הפירמות לוודא כי מנהלי החשבונות שלהם אינם מועלים בכספם.
תפוקת רואה החשבון המבקר כיום אינה מוגבלת רק לבעלי פירמות. אישים וגופים רבים אחרים, כגון בנקים, רשויות שלטוניות, משקיעים חיצוניים, נושים, ספקים ולקוחות כולם זקוקים לביקורת שמפיק רואה החשבון על החברה.

מחלקת ביקורת

מחלקת ביקורת

התמיכה בניהול העסק היא המשימה המרכזית שלנו. לשם כך אנו עוסקים בניתוח כלכלי, פיננסי ומיסויי ובמתן מענה לצרכים השוטפים והחריגים של ניהול העסק.

סקירה בידי רואי חשבון מנוסים של מחלקת הביקורת של רפאל-שיטרוק, תשאיר בידי הלקוח חוות דעת ודוחות כספיים אשר ישקפו נאמנה את מצבו הכספי של המבוקר, תוצאות פעולותיו, השינויים בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו.

במחלקה רואי חשבון מנוסים, המקפידים להתעדכן מקצועית באופן שוטף בכל תקנה, חקיקה, עדכון ודרישה מנהלתית.