PROFESSIONAL

מחלקת מקצועית

מיקצועיות ומקצוענות כערך עליון.השמירה על רמתם המיקצועית של עובדי המשרד מהווה נדבך מרכזי באיכות השירות הניתן ללקוחות המשרד.
מחלקה מקצועית

מחלקה מקצועית

המחלקה המקצועית מתמחה במתן שירותים מקצועיים בכלל ובנושאי חשבונאות וביקורת בהתאם לתקינה הישראלית. למחלקה ניסיון רב במתן יעוץ מקצועי וחוות דעת בתחומים מגוונים, ניסיון זהמאפשר לה לתמוך בקבוצות הביקורת וביתר מחלקות הפירמה ולקוחותיה.

המחלקה עוסקת בין השאר בנושאים הבאים :

  • פתרון סוגיות חשבונאיות במהלך העבודה.
  • מעבר איכות על הדוחות הכספיים המבוקרים על ידי המשרד.
  • בחינת איכות העבודה של קבוצות הבקורת במשרד.
  • הדרכת עובדי המשרד.
  • קביעת נהלי עבודה לכל מחלקות המשרד.
  • הפקת פרסומים מקצועיים לעובדי המשרד ולקוחותיו.